image
e-Dziennik
Logowanie do dziennika elektronicznego.
image
Biblioteka
Zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej.
image
Moodle
Logowanie do platformy edukacyjnej.
 

Ceremoniał szkolny

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych (opracowany na podstawie dokumentu wydanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu: "Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek województwa wielkopolskiego oraz ważne informacje na temat godła, barw i hymnu  Rzeczpospolitej Polskiej", Poznań, styczeń 2008).

Uroczystości szkolne

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • uroczystość wręczenia szkole sztandaru,
 • nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,
 • inne  uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. uroczystości   związane z patronem,  pożegnanie uczniów kończących szkołę, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,inne święto szkolne),
 • uroczystości związane ze świętami narodowymi:
  • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
  • 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja
 • uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie, m.in:
  • 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę,
  • 17 września – agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj,
  • 27 grudnia i 5 stycznia – uroczystości związane z Powstaniem Wielkopolskim,
  • 28 czerwca – Poznański Czerwiec 1956 roku.

Symbole szkolne

1. Godło szkoły

Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.

2. Sztandar szkoły

Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona jest w kolorze czerwonym z wyhaftowanym srebrnym orłem i napisem „Omnia Patrae – Wszystko Ojczyźnie”. Na lewej stronie płata w kolorze granatowym znajduje się wizerunek Patrona i napis: Gimnazjum im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy.

3. Hymn szkoły

Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to jeden z ważnych obowiązków uczniowskich. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się tak, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

Poczet sztandarowy w szkole

 • Sztandarem opiekuje  się  poczet sztandarowy (3 osoby), wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybierany jest skład „rezerwowy”.
 • Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar ozdobiony jest czarnym kirem zaczynającym się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości  czerwonej materii flagi. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu.
 • Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze  należy pochylić go do przodu.
 • W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy  św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują  żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:
  • podczas każdego podniesienia Hostii:w czasie Przemienienia, przed Komunią  św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
  • podczas opuszczania trumny do grobu;
  • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
  • podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.
 • Chorąży i asysta ubrani są odświętnie
  • uczeń: ciemny garnitur , biała koszula i krawat gimnazjalny;
  • uczennice: białe bluzki, ciemne spódnice (ciemny kostium) i kołnierz gimnazjalny.
 • Insygnia pocztu sztandarowego
  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze
  • białe rękawiczki
  • Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.
 • Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę : „Baczność”  i „Poczet sztandarowy Gimnazjum im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego wprowadzić”  – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°.
Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości  śpiewany jest hymn szkoły. Prowadzący podaje komendę: „Do hymnu szkoły”. Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.  Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy wyprowadzić”;  zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru zaczyna się część artystyczna uroczystości.

Sposób zachowania pocztu sztandarowego

1. Sztandarem wykonuje się następujące chwyty

 • „Na ramię” - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o(w stosunku do ramienia);
 • „Prezentuj” - z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej;
 • „Do nogi” - z położenia „Prezentuj”  lub z położenia  „Na ramię” chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”
 • salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i  pochyla sztandar w przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”

2. Podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci  sztandar należy pochylić.

3. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecności dyrektora szkoły.

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: „Przekazujemy wam sztandar  Gimnazjum im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”, na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: „Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami  naszego Gimnazjum.”
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym  następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.

Dokumenty

 • 1
 • 2
 • 3